Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Διοικητικά Όργανα » Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοικητικά Όργανα

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι κάτωθι:

 • Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Α’, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Β’ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, Εκτελεστικό Μέλος
 • Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος


Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) έτη και άρχεται από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα την 08.06.2021 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

 

Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο συστήνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  Αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων ένα είναι ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής, τα οποία διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σημαντικής σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και αναγνώρισης όπως εκ του νόμου απαιτείται.

Επενδυτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, τη συνεργασία με τυχόν επενδυτικό σύμβουλο της Εταιρείας, την παρακολούθηση των υφιστάμενων επενδύσεων, τη ρευστοποίησή τους και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων.

Η θητεία της Επενδυτικής Επιτροπής ορίζεται σε τρία (3) έτη και δύναται να ανανεωθεί.

Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία έχουν διοριστεί δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Πρόεδρος
 • Αριστοτέλης Καρυτινός, Μέλος
 • Γεώργιος Κουντούρης, Μέλος
 • Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Μέλος
 • Αθανάσιος Καραγιάννης, Μέλος

 

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι θεσπισμένη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκροτείται με σκοπό την υποβοήθηση του για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά στη διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, τη συμμόρφωση της Εταιρείας και των θυγατρικών της με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, τη διαδικασία του συστήματος ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, παρακαλώ δείτε εδώ.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

 • Σπυρίδων Μακριδάκης, Πρόεδρος
 • Ιωάννης Κυριακόπουλος, Μέλος
 • Πρόδρομος Βλάμης, Μέλος
 • Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Μέλος

 

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών

Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών  είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του σχετικά με τον καθορισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αμοιβών του προσωπικού του Ομίλου της Εταιρείας καθώς και την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και, τη διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξή τους. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η Εταιρεία διαθέτει σαφή, καλά τεκμηριωμένη και διαφανή πολιτική αμοιβών, η οποία είναι συνεπής προς την επιχειρησιακή στρατηγική, το προφίλ και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων της Εταιρείας και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών και βραχυπρόθεσμων κινδύνων.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών είναι η ακόλουθη:

 • Σπυρίδων Μακριδάκης, Πρόεδρος
 • Ιωάννης Κυριακόπουλος, Μέλος
 • Πρόδρομος Βλάμης, Μέλος
 • Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Μέλος

 

Επιτροπή Προμηθειών

Η Επιτροπή Προμηθειών διαμορφώνει το στρατηγικό σχεδιασμό των προμηθειών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και η εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών της στόχων.

Η σύνθεση της Επιτροπής Προμηθειών είναι η ακόλουθη:

 • Σπυρίδων Μακριδάκης, Πρόεδρος
 • Πρόδρομος Βλάμης, Μέλος
 • Αριστοτέλης Καρυτινός, Μέλος