Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Εταιρική Διακυβέρνηση » Εταιρικές Ανακοινώσεις, Οικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Διαθεσίμων

Εταιρικές Ανακοινώσεις, Οικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Διαθεσίμων

Έργο της Διεύθυνσης είναι η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νόμιμες υποχρεώσεις της ως προς τη δημοσιοποίηση στοιχείων ή/και τη σχετική γνωστοποίηση των εποπτικών αρχών και η επικοινωνία της Εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές ή τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής όλων των απαιτούμενων κατά το νόμο στοιχείων και ανακοινώσεων κατά τρόπο ώστε όλοι οι επενδυτές να απολαμβάνουν ισότιμης πρόσβασης στην ίδια πληροφόρηση.

Σύμφωνα με την από 25.9.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η κυρία Άννα Χαλκιαδάκη ορίστηκε Yπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων, Οικονομικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Διαθεσίμων (τηλ. +30 213 3334403), e-mail: achalkiadaki@prodea.gr).