ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ » Οικονομικά Αποτελέσματα Θυγατρικών » Βουλγαρία

ΒουλγαρίαΗ παρούσα ενότητα δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών της Εταιρείας, τις εκθέσεις ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή και τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου των εν λόγω εταιρειών, σύμφωνα με την υποχρέωση που προβλέπει ο νόμος 3556/2007 και η απόφαση 8/754/14.4.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Οι πληφορορίες που παρέχουν οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις δεν είναι συγκρίσιμες με αυτές που περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς έχουν συνταχτεί στην τοπική γλώσσα και σύμφωνα με τα τοπικά λογιστικά πρότυπα.